Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
 • KLAUZULA INFORMACYJNA (dla Klientów, Dostawców, Wykonawców, Zleceniobiorców, Oferentów)

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu, ul. Topolowa 49, 99-400 Łowicz, NIP: 8341677707, z którym można się skontaktować pod wyżej wskazanym adresem lub adresem mailowym: rodo@mchirz.pl.
 2. Pani/Pana dane są przetwarzane w celach:

        a) zawarcia, a następnie wykonania zawartej pomiędzy nami umowy/wykonania usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

          b) zrealizowania obowiązków prawnych związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, na podstawie art.6 ust. 1, lit. c Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

          c) ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora; podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usług: ochrony, serwisowania oprogramowania, hostingu poczty elektronicznej, kurierskich, windykacyjnych, bankom; podmiotom administrującym systemem teleinformatycznym informacji o zabiegach sztucznego unasienniania, a także organom administracji publicznej.
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 1. Dane będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt 2 lit a) - przez okres realizacji umowy, a w celach wskazanych w pkt 2 lit b) i c) - do czasu przedawnienia odpowiednio roszczeń wynikających z umowy oraz roszczeń wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy i do upływu okresu przedawnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 1. Ma Pani/Pan prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany - przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

 

 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH KORESPONDENCJI MAILOWEJ

Obsługując korespondencję mailową przetwarzamy Państwa dane osobowe. Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO”, wskazujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu, przy ul. Topolowej 49 (99-400 Łowicz), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000081000 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 8341677707, REGON: 750217010, kapitał zakładowy: 18.253.500,00 zł.
 2. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres lub mailowo pod adresem: rodo@mchirz.pl.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane z uwagi na skierowane do Administratora zapytanie – w celu skontaktowania się, odpowiedzi na zapytanie lub w celu złożenia oferty, jeśli został o to poproszony – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tym interesem jest nawiązanie kontaktu z osobą zainteresowaną) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi w imieniu Administratora, w szczególności podmiotowi świadczącemu usługi IT, usługi hostingu poczty elektronicznej.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej. 
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizowania zapytania lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Ma Pani/Pan prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi prowadzenie korespondencji. 
 • KLAUZULA INFORMACYJNA  (dla kandydatów do pracy)

Wykonując obowiązek z wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujmy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu, ul. Topolowa 49, 99-400 Łowicz NIP: 8341677707), z którym można się skontaktować pod wyżej wskazanym adresem lub adresem mailowym rodo@mchirz.pl.


2. Pani/Pana Dane są przetwarzane w celu:

 • rekrutacji na stanowisko zgodne z Pani/Pana profilem kandydata, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z Kodeksu pracy,

 

 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym, ze względu na prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Pani/Pana Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi
ochrony, hostingu poczty elektronicznej, a także organom administracji publicznej.


4. Pani/Pana Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.


5. Pani/Pana Dane będą przetwarzane:

 • w celach związanych z rekrutacją - do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego,
 • w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym – do czasu upływu okresu przedawnienia wskazanych roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w zakresie danych udostępnionych na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


7. Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie narusza przepisy prawa.


8. Podanie przez Panią/Pana Danych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym, a niepodanie tych Danych powoduje niemożność ubiegania się o zatrudnienie;
podanie innych niż wymagane przepisami prawa Danych jest dobrowolne.